ระบบลงทะเบียนเรียน
สำนักทะเบียนและประมวลผล มช.
(Enrollment Systems)

Server: K8S